Video Phóng sự Lễ hội Bà Thu Bồn (Hồ sơ đề nghị công nhận di sản phi vật thể)